Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки,4

Тел. (057) 707-73-20, 707-72-00

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Огнєв Віктор Андрійович — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Огнєв Віктор Андрійович, завідувач кафедри, док.мед.н.,професор; Карамишев Дмитро Васильович, д.н.держ.управл., професор; Мельниченко Олександр Анатолійович, д.н.держ.управл., професор; Крюков Олексій Ігоревич, д.н.держ.управл., професор; Короп Олег Андрійович, д.мед.н.,професор; Ковтун Михайло Іванович, д.мед.н., доцент; Сокол Костянтин Михайлович, к.мед.н., професор; Чухно Інна Анатоліївна, к.н. держ.управл., доцент; Кравченко Валерій Іванович, к.е.н., доцент; Мартиненко Наталія Миколаївна, к.іст.н., доцент; М’якина Олександр Володимир., к.мед.н., доцент; Вашев Олег Єгорович, к.мед.н.,доцент; Лісова Ганна Володимирівна, к.м.н., доцент; Удовиченко Наталія Миколаївна, к.н. з держ. управління, доцент; Усенко Світлана Георгіївна, к.мед.н., доцент; Бєлєвцова Яна Сергіївна, к.н. з держ.управління, доцент; Черненко Інна Іванівна, к.мед.н., ст. викл.; Помогайбо Катерина Георгіївна, к.мед.н.,ст.викл; Гапонова Еліна Олександрівна, к.е.н., ст.викл.; Галічева Антоніна Сергіївна, к.мед.н., ас.; Дончак Дмитро Юрійович, к.мед.н., ас.; Бондаренко Владислав Вікторович, к.мед.н.,ас; Пешенко Олександр Миколайович, к.мед.н., ас.; Григоров Микола Миколайович, ас.; Олентьєв Роман Володимирович, ас.; Подпрядова Анна Анатоліївна, ас.; Семененко Олена Володимирівна, ас.; Трегуб Павло Олегович, ас.; Яременко Альона Володимирівна, ас., Орел Ольга Володимирівна,ас., асистент; Алієва Тарана Джафар кизи.,ас.

Огнєв Віктор Андрійович


Відповідальні викладачі за роботу на кафедрі:

за навчально-методичну роботу – канд. наук з держ. управління, доцент Чухно Інна Анатоліївна;

за наукову роботу – д.н.держ.управл., проф. Мельниченко Олександр Анатолійович;

за видавничу роботу – канд. наук з держ. управління, доцент Чухно Інна Анатоліївна;

за виховну роботу – асистент Орел Ольга Володимирівна;НАВЧАЛЬНА РОБОТА


В навчальному процесі на кафедрі поєднуються традиції та інновації. Викладачі кафедри знаходяться в постійному пошуку нових педагогічних форм, методів, інструментів і заходів, а також можливостей впровадження їх в навчальний процес для підвищення якості освіти та ефективного досягнення навчальних цілей різними групами студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.Зокрема,  як вербальні методи (лекція, бесіда, дискусія, опитування) так і наочні (ілюстрація, презентація, відеофільми) та практичні(кейс-метод, ситуаційні завдання, робота в малих і великих групах, робота в парах, мозковий штурм, індивідуальні завдання, розрахункові та аналітичні завдання тощо).


Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців з 48 самостійних дисципліни, згідно вимог Болонської системи з використанням сучасних технічних засобів, у тому числі інтерактивне обладнання.


За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” (3 дисципліни):

- «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»,
- «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»,
- «Економіка охорони здоров’я».

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” (10 дисциплін):
- «Історія медицини»,
- «Економіка охорони здоров’я, маркетинг медичних послуг»,
- «Соціальна медицина і організація охорони здоров’я»,
- «Соціальна медицина»,
- «Соціальна та демографічна статистика»,
- «Система організації соціальних служб»,
- «Менеджмент соціальної роботи»,
- «Економічні основи соціальної роботи»,
- «Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації (основи науково-дослідної роботи)»,
- «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування і фізичній реабілітації».


За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” (10 дисциплін):

- «Історія медицини»,
- «Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг»,
- «Соціальна медицина та медична статистика»,
- «Соціальна медицина, громадське здоров’я»,
- «Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини»,
- «Соціальна медицина»,
- «Доказова медицина та стандарти медичної діагностики»,
- «Методологія наукової роботи»,
- «Основи менеджменту»,
- «Економіка охорони здоров’я».


При підготовці магістрів з «Публічного управління та адміністрування» ОКР «Магістр» заочної форми навчання (16 дисциплін):

-       «Публічне адміністрування»,
-       Управління трудовими ресурсами та кадрова політика»,
-       «Теорія організації»,
-       «Менеджмент організації»,
-       «Техніка адміністративної діяльності»,
-       «Керівник адміністративної діяльності»,
-       «Управління охороною громадського здоров’я»,
-       «Державне управління в системі охорони здоров’я»,
-       «Організація медичного забезпечення населення»,
-       «Публічні закупівлі»,
-      «Публічне управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку»,
-       Методологія наукових досліджень»,
-       «Управління інноваційними проектами»,
-       «Економіка і фінансування в сфері охорони здоров’я»,
-       «Комунікаційна діяльність в публічній сфері»,
-       «Науково-дослідне стажування».


При підготовці магістрів з «Громадського здоров’я» ОКР «Магістр» заочної форми навчання (6 дисциплін):

-       «Основи громадського здоров’я»,
-       «Організація охорони здоров’я України»,
-       «Міжнародні організації в охороні здоров’я»,
-       «Економіка і фінансування охорони здоров’я»,
-       «Біостатистика»,
-       «Організація медико-соціальних досліджень».


А також 1 дисципліна при підготовці магістрів з «Наук про освіту», 2 дисципліни для підготовки доктора філософії з галузі знань «Охорони здоров’я».НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Основними напрямками наукової діяльності кафедри є: громадське здоров’я, організація охорони здоров’я, епідеміологія неінфекційних захворювань, прогнозування ризику виникнення патології у населення, якість життя і  моніторинг за станом громадського здоров’я, історія медицини, публічне управління  охороною здоров’я.


Кафедра бере активну участь у міжнародних проектах, грантах, організовує семінари, круглі столи та прес-конференції за участю ВООЗ та інших міжнародних організацій.


Співробітники кафедри є членами численних українських і міжнародних наукових організацій та об’єднань, а також входять до складу редакційних колегій фахових видань.


Наразі співробітники кафедри виконують дві прикладні НДР: «Наукове обґрунтування медико-соціальної клінічної концепції з охорони громадського здоров’я населення індустріального мегаполісу від екологічної патології хімічного ґенезу» – КПВК 2301080) (на замовлення МОЗ України) та «Стан автономної регуляції у студентів в процесі адаптації до соціальних, темпоральних і природних факторів» – 0118U000947 (ініціативна, ХНМУ).


В університеті працює спеціалізована вчена рада Д 64.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.03 – соціальна медицина та 14.02.01 гігієна та професійна патологія.


Провідні фахівці кафедри (Огнєв В.А., Карамишев Д.В., Мельниченко О.А., Короп О.А., Сокол К.М., Крюков О.І.) успішно керують підготовкою аспірантів і докторантів як в ХНМУ, так і поза його межами. Наразі на кафедрі виконуються 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі реабілітації хворих на хронічний панкреатит» (Трегуб П.О.), «Медико-соціальне обґрунтування моделі управління якістю життя хворих, які перенесли інфаркт міокарда» (Подпрядова А.А.), «Медико-соціальне аспекти професійного вигорання медичних працівників» (Іващенко Р.О.), «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі раннього виявлення та первинної профілактики мозкових інсультів серед дорослого населення» (Міщенко М.М.).


Резервом зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедри є науковий гурток, де вітчизняні й іноземні студенти опановують ази наукової діяльності та поглиблено вивчають різні аспекти громадського здоров’я.


Запорукою підвищення практичної значущості наукових розробок є плідна співпраця кафедри зі закладами практичної охорони здоров’я та з іншими інституціями різних регіонів України, що засвідчено більш як 110 договорами про науково-практичне співробітництво.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Від 1997 р. і донині на базі кафедри успішно функціонує Національний центр міжнародної медичної програми з вивчення астми та алергії у дітей «ISAAC». Підсумком даної роботи стали успішно захищені дисертації В.А. Огнєва (спочатку на здобуття наукового ступеня кандидата, а згодом – доктора медичних наук), 8 патентів України на винаходи, 7 методичних рекомендацій під грифом МОЗ України, 19 інформаційних листів МОЗ України, 12 нововведень у галузі, монографія і понад 20 наукових статей. У межах міжнародних грантових проектів успішно виконано фрагмент теми «Епідеміологічне вивчення репродуктивної функції населення України, що находиться під впливом діоксинів навколишнього середовища» («Intas») (2002–2005 рр.) та «Зміни клімату, забруднення навколишнього середовища та репродуктивне здоров'я» (ЄС) (2011–2015 рр.).


Результатом плідної співпраці ВООЗ та кафедри є успішне проведення на її базі комунікативних заходів: Цінова та акцизна політика як ефективний метод зменшення вживання тютюнових виробів та оздоровлення нації (08.12.2011), Актуальні проблеми неінфекційної захворюваності в Україні (31.10.2012), Застосування стандартів доступності та універсального дизайну в Україні (15.08.2013, 26.11.2013, 17.12.2013, 26.11.2014, 09–10.09.2015), Особливості ведення пацієнтів старших вікових груп з неепідемічними захворюваннями у первинній ланці охорони здоров'я (02–03.03.2017), Дослідження поширеності несприятливих подій дитинства в Україні (13.12.2017), Тренінг щодо розповсюдження ВІЛ (08.12.2015), Підходи до надання послуг з припинення куріння на рівні громадського здоров’я (15.04.2019).


На базі кафедри постійно проводяться науково-практичні конференції, а саме: Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків (07–08.11.2012), Здоров’я населення, актуальні проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров’я (31.10–01.11.2013), Молодь та медицина майбутнього 12.05.2015), Актуальні питання соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я в Україні (16.03.2016), Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні (23.11.2016), Історична спадщина та сучасні аспекти забезпечення громадського здоров’я в Україні (25.10.2017), Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення (24.10.2018; 24.10.2019), Надбання сучасної епідеміології та біостатистики як запорука покращання громадського здоров’я в Україні (18.04.2019).

 

Співробітники кафедри успішно виконали прикладні НДР: Медико-соціальні аспекти якості життя студентів медичного вищого навчального закладу (2012–2014), Медико-соціальні аспекти моніторингу стану здоров'я студентів медичного вищого навчального закладу (2015–2017).


Надбанням кафедри за 2012–2019 рр. є:


– співробітники кафедри успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (Ковтун М.І.), та кандидата медичних наук (Гапонова Е.О., Зінчук А.М., Помогайбо К.Г., Чумак Л.І.);

– під керівництвом провідних науковців кафедри 2 здобувачі інших ВНЗ стали докторами, а 9 – кандидатами наук;

– 5 медичних технологій, які включено до Переліку медичних технологій;

– 2 патенти на корисну модель;

– 9 авторські свідоцтва на твір;

– більш як 600 актів про впровадження результатів наукових розробок співробітників кафедри;

– 4 інформаційні листи;

– 2 методичні рекомендації з впровадження результатів НДР;

– 16 монографій;

– 210 статей, у т.ч. 34 – у виданнях, що входять до науко метричних баз Scopus та/або Web of Science;

– понад 800 тез доповідей на науково-практичних конференціях, у т.ч. понад 80 – закордонних;

– понад 440 участей у науково-практичних заходах в Україні й за кордоном;

– 12 студентів-гуртківців стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», «Профілактична медицина», «Історія медицини».

 


НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА забезпечується за наступними напрямами:


1. Підготовка кадрів для викладацької роботи.
2. Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.
3. Забезпечення методичним матеріалом викладачів та студентів.
4. Здійснення контролю за навчальною роботою.
5. Створення умов для забезпечення навчального процесу.
6. Організація та проведення навчально-виховної роботи.

7. Виховання поваги та гордості серед студентів до відомих діячів науки і техніки, яке втілюється в практичних заняттях і включає в себе такі питання як історія розвитку соціальної медицини, внесок вчених ХНМУ та українських шкіл в розвиток медичної науки, окремо приділяється увага розвитку Харківського національного медичного університету. Також, на постійній основі для ознайомлення з історією розвитку медичної статистики, на кафедрі діють два музеї: музей обчислювальної техніки і музей друкарської техніки, екскурсія в які проводиться на вступному занятті студентів 3-го курсу стоматологічного факультету і 4-го курсу лікувальних факультетів.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Історія кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я починається зі створення першої в Україні кафедри соціальної гігієни в Харківському  медичному інституті. Фундатором кафедри був народний комісар охорони здоров’я УРСР Мусій Григорович Гуревич, який керував кафедрой з 27 жовтня 1923 року до весни 1925 року. З нагоди 10-річчя першої в Україні кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту Наркомздоров’я УРСР відзначив видатну роль М.Г. Гуревича як організатора кафедри, який “заклав основу для подальшого розвитку соціальної гігієни як науки та предмету викладання в Україні”.


Вагомий внесок в розробку проблем соціальної гігієни зробив Сергій Аркадійович Томілін (1877-1952), який очолював кафедру в 1925-1932 роках. Він є автором понад 100 наукових праць, у тому числі 17 монографій.


С.А. Томілін створив школу соціальних медиків у Харкові. Під його керівництвом виросли у відомих вчених, стали професорами (Й.О. Арнольді, З.А. Гуревич, А.М. Мерков, Ф.Й. Гройссер, П.Т. Петров, І.І. Овсієнко, К.Ф. Дупленко та інші).


У 1933 році кафедру соціальної гігієни ХМІ очолив Зіновій Анатолійович Гуревич (1898-1985). 50 років свого життя він віддав кафедрі, з яких 41 рік очолював її.


З.А. Гуревич є автором 100 друкованих праць, серед яких 14 монографій і брошур.


Протягом всієї своєї діяльності він приділяв велику увагу підготовці наукових та педагогічних кадрів. До роботи над дисертаціями залучалися співробітники, аспіранти, працівники практичної охорони здоров’я. Під керівництвом З.А. Гуревича були підготовлені та захищені 5 докторських дисертацій та 28 кандидатських.


Кафедра постійно приділяла увагу удосконаленню навчального процесу. В 1930-і роки вчені кафедри підготували перші українські підручники з соціальної гігієни. Вийшли у світ “Нариси з теорії соціальної гігієни” С.С. Кагана (1932), “Соціальна гігієна” (лекції 1-8) С.А. Томіліна та А.М. Меркова (1933), “Загальна теорія санітарної статистики” А.М. Меркова (11935), “Практикум по санитарной статистике” Л.А. Абрамовича, М.Й. Камінського, П.Т. Петрова (1940).


З 3 серпня 1974 р. по 2002 р. кафедру очолювала професор Ніна Олександрівна Галічева (1931-2017). Основним напрямком наукової діяльності кафедри залишалася серцево-судинна проблематика. Цій темі була присвячена докторська дисертація Н.О. Галічевої “Инфаркт миокарда и его профилактика как социально-гигиеническая проблема”. Робота була багатоплановим дослідженням з вивченням поширеності інфаркту міокарда в Харкові за 25 років, чинників ризику; простежена доля хворих на інфаркт міокарда, вивчено надання медичної допомоги цим хворим у великому місті тощо.


З лютого 2002 р. кафедру очолює професор Віктор Андрійович Огнєв, який керує нею і на сьогодні.


У 1997 р. Огнєв В.А. очолив Національний координаційний центр міжнародної програми “ISAAC” з вивчення бронхіальної астми у дітей. За цією програмою була виконана докторська дисертація “Медико-соціальні аспекти та моніторинг алергічної захворюваності дитячого населення в умовах великого промислового регіону України”. Розроблені та запатентовані методики щодо виявлення симптомів бронхіальної астми та вивчення якості життя дітей з цією патологією.


В.А. Огнев є головою спеціалізованої вченої ради за спеціальностями: 14.02.01 гігієна та професійна патологія та  14.02.03 соціальна медицина. Він науково обґрунтував анамнестичні епідеміологічні методики вивчення захворюваності, прогнозування ризику виникнення патології у дітей, розробив перші вітчизняні методики оцінки якості життя населення, запропонував системи моніторингу та управління захворюваннями.


В даний час кафедра громадського здоров’я має в своєму розпорядженні 21 кімнату, з них 9 кімнат, це учбові, які оснащені навчальними інтерактивними комплексами, що дозволяє професорсько-викладацькому колективу проводити заняття на сучасному рівні.


На кафедрі є доступ до системи «Internet», за допомогою провідної мережі і Wi-Fi.


На кафедрі створена навчально-наукова бібліотека, яка необхідна для засвоєння спеціальності та підготовки фахівців в університеті. В даний час в кафедральній бібліотеці зберігається декілька тисяч примірників видань. Гордістю бібліотеки є  відділення рідкісної книги, в фонді якого знаходяться унікальні видання: книги початку XIX століття і першої половини ХХ століття, видання з дарчими написами, автографами авторів підручників, вчених-медиків.


На кафедрі успішно функціонує клас програмованих форм навчання і контролю знань студентів, який використовується для контролю знань студентів 3, 4, 5 і 6-х курсів, що навчаються на кафедрі.


Конференцзал кафедри є одним з кращих залів засідань в Харківському національному медичному університеті. Він був відкритий в жовтні 2013 року, до святкування 90 річчя кафедри.


На кафедрі працюють два пізнавальних музеї: «Музей обчислювальної техніки» (2008 р.) і «Музей друкарських машинок» (2013 р.).


Пам'ятний знак, присвячений наркому охорони здоров'я України, першому завідувачу кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я Мойсеєві Григоровичу Гуревичу був встановлений на кафедрі в 2005 році. На даний час виконує важливу функцію в навчально-виховній роботі серед співробітників і студентів, це місце стало місцем фотографування студентів.