Кафедра медичної біології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4. Тел. (057) 707-73-36, 707-72-43
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сайт кафедри: http://nauka.knmu.edu.ua/medbio


В. О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Мещерякова Ірина Павлівна — доцент, к. мед. н.


ШТАТ КАФЕДРИ

Професор М’ясоєдов В.В. — доктор медичних наук, проректор з наукової роботи ХНМУ, Заслужений діяч науки і техніки України

Відповідальні: за організаційно-методичну роботу — доц., к. мед. н. Мещерякова І.П.; за організаційно-методичну роботу по бакалаврату — доц., к. мед. н. Мещерякова І.П.; за наукову роботу — ст. викл., к. біол. н. Рассоха І.В.; за студентський науковий гурток — доц., к. біол. н. Загоруйко Ю.В., доц., к. біол. н. Джамєєв В.Ю.; за виховну роботу — доц., к. біол. н. Загоруйко Ю.В., доц., к. мед. н. Шмуліч О.В.

Доценти: к. біол. н. Кулаченко Б.В., к. с.-г. н. Тимчук Н.Ф.; ст. викладачі: к. біол. н. Кальян В.В., Садовниченко Ю.О.; асистенти: Бородіна О.С., Козак Н.О., Кузнецов К.А., Кузнєцова І.К., Пузік Н.Г., к. біол. н. Макашова О.Є., Миронова І.І.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


На кафедрі здійснюється підготовка з курсу медичної біології студентів першого року навчання всіх факультетів. В арсеналі кафедри 7 комп’ютерів з контролюючими та навчально-контролюючими програмами, 60 мікроскопів, понад 500 мікропрепаратів, 800 навчальних таблиць, 100 наочних навчальних слайдів, 10 навчальних стендів відповідно до кредитно-модульної системи. Підготовлено інформаційний пакет із медичної біології, сумісно з кафедрою інфекційних хвороб видано навчальний посібник з грифом МОН «Медична паразитологія з ентомологією», навчальний посібник «Medical Parasitology: textbook for foreign students of medical universities» (англійською мовою), навчально-методичні матеріали для студентів розміщуються у Репозиторії ХНМУ та на сайті кафедри. З метою впровадження сучасних стандартів оцінки знань студентів підготовлено банк тестових завдань (понад 3000 тестів), кількість ситуаційних завдань для оцінювання практичних навичок студентів нараховує 320.


Кожного року колектив кафедри бере участь в організації міжрегіональної науково-методичної конференції «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах», на якій обговорюються актуальні питання природничо-наукової підготовки лікарів.
НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


У сферу наукових інтересів співробітників кафедри входять проблеми біохімії мозку, популяційної генетики, ембріології та кріобіології. Професорсько-викладацький склад кафедри володіє методом ПЛР, гістологічним методом вивчення тканин, методами вивчення гонадотропної та ембріотропної дії хімічних речовин, методом виділення доімплантаційних ембріонів миші та їхнього кріоконсервування, цитогенетичним аналізом тотальних препаратів, методами визначення властивостей нейрорецепторів та визначення активності трансдукторних систем клітин, загальних й спеціальних клініко-біохімічних досліджень.


На замовлення МОЗ України співробітники кафедри разом із колективом кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології проводять науково-дослідницьку роботу «Оптимізувати лікування дітей з гнійно-запальними захворюваннями на основі врахування біоритмічних властивостей мікроорганізмів та особливостей імунної відповіді».ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Протягом п’яти років співробітники кафедри під керівництвом зав. кафедри, проф. В.В. М’ясоєдова брали участь у виконанні 4 тем НДР та 1 міжнародного проекту. У листопаді 2013 р. ст. викл. Садовниченко Ю.О. брав участь у роботі наукової школи для педагогічних працівників на базі Експериментальної лабораторії для молоді XLab (м. Геттінген, ФРН). Опубліковано 6 монографій, 66 статей та 55 тез доповідей, одержано 11 патентів України. Викладачі кафедри брали участь у роботі 76 наукових конференцій та 3 виставок. Захищено 2 кандидатські дисертації.СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ


У 2012−2013 роках співробітники кафедри брали участь у виконанні міжнародного проекту — «Нарощування потенціалу для збереження біорізноманіття в Україні: створення мережі та підвищення рівня освіти» (США — Україна). Проведено переговори про участь кафедри медичної біології в дослідницькому проекті щодо визначення алергійного пилку вищих рослин у Харківській області з Immunology Research Institute of New England, США.


Кафедрою укладено договори про співробітництво у науковій та освітній сферах з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Інститутом медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України та провідними закладами загальної середньої освіти міста, зокрема Харківською гімназією №47.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра була заснована в 1926 році. Перший завідувач кафедри — професор Нікольський О.М. Наступними керівниками кафедри були — проф. Паулі В.Л., проф. Рубашкін В.Я., Фінкельштейн Є.О. (1930–1948 рр.). доц. Бірюков В.І. (1948–1962 рр.), доц. Самарова В.О. (1962–1963 рр.), проф. Михайлова П.В. (1963–1973 рр.), доц. М.М. Павлова (1973–1977 рр.), проф. Жукова С.В. (1977–1993 рр.), проф. Жегунов Г.Ф. (1995–2002 рр.).