Відділ технічних засобів навчання Друк

Начальник відділу – Корсун Володимир Ілліч

(057)707-73-10, 6-10

 

Відділ ТЗН є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ та підпорядковується його директору.


У своїй діяльності відділ ТЗН керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, цим Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.


Відділ ТЗН працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи, які затверджуються директором навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ.


Організацію роботи підрозділу забезпечує керівник, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету за поданням директора ННІ якості освіти. Коло повноважень керівника та працівників відділу ТЗН визначається посадовими інструкціями. Організаційна форма, структура, чисельний та посадовий склад працівників відділу ТЗН затверджується наказом ректора і закріплюється у штатному розкладі університету.Мета діяльності відділу ТЗН


Відділ ТЗН ННІ якості освіти утворено з метою забезпечення та підвищення якості навчального процесу шляхом розробки і впровадження традиційних та нових інформаційних та навчальних технологій на базі засобів обчислювальної техніки; забезпечення науково-дослідних робіт (на замовлення наукових підрозділів); забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів шляхом навчання роботі з сучасним програмним забезпеченням; надання допомоги підрозділам ХНМУ в обладнанні комп’ютерною технікою та її технічному обслуговуванні, вивчення передового досвіду по створенню нових інформаційних технологій, та засобів програмно-технічного забезпечення, та впровадження цього досвіду у ХНМУ.


Основними завданнями відділу ТЗН є:


- планування та забезпечення учбового процеса технічними засобами навчання  .

- перепліт документаціі всіх підрозділів університету та учбово-методичних посібників;

- забезпечення технічного обслуговування та ремонту засобів електронної техніки у підрозділах університету;

- супроводження навчального процесу;

- проведення консультацій з питань використання підрозділами університету нових програмних продуктів;

- розробка методів і засобів обробки відеоінформації , а також впровадження програмного забезпечення візуалізації процесів та явищ для використання в навчальному процесі;


 

Функції відділу ТЗН


Основними функціями  відділу ТЗН є забезпечення:


- роботи та наладки комп’ютерного обладнання підрозділів університету;

- впровадження у роботу університету нових технологій щодо обробки інформації та комп’ютерної техніки;

- попереднє навчання та надання допомоги співробітникам університету при знайомстві з новими комп’ютерними програмами та обладнанням;

- суворого дотримання у роботі вимог чинного законодавства, державних стандартів та інших нормативно-правових актів, які стосуються умов праці з комп’ютерною технікою;

- належного ведення необхідної облікової документації з обороту матеріальних цінностей та матеріалів, що знаходяться у підрозділі;

- зберігання у встановлені нормативними вимогами термін документів, що відносяться до регламентуючих роботу підрозділу;

- удосконалення організації роботи комп’ютерної мережі університету;

- збір та подання даних та відомостей про кадрове та матеріально – технічне забезпечення ХНМУ до Єдиної державної електронної бази  з питань освіти та підтримка їх в актуальному стані;

- виконання, відповідно до доручень ректора університету, директора навчально-наукового інституту якості освіти  ХНМУ та проректорів інших функцій.