Положення Приймальної комісії ХНМУ ДрукМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від 24.12.2020 р. № 304

Протокол засідання

Вченої Ради ХНМУ

від 17.12.2020 р. № 11ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію

Харківського національного медичного університету

на 2021 рік

1. Загальна частина


1.1. Приймальна комісія Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один рік.


Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті відповідного року (далі – Правила прийому), Статуту Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та цього Положення.


1.2. Положення про Приймальну комісію ХНМУ затверджується Вченою радою ХНМУ відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2021 рік оприлюднюється на офіційному вебсайті університету.


1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ, який є головою комісії.


Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.


Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ХНМУ).


До складу Приймальної комісії входять:


заступник голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);

представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.


Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ.


Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ.


Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ХНМУ до початку календарного року.


1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ХНМУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:


предметні екзаменаційні комісії;

комісії для проведення співбесід;

фахові атестаційні комісії;

предметні комісії;

апеляційна комісія (апеляційні комісії);

відбіркова комісія (відбіркові комісії) - у разі потреби;

конкурсна комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури;

медична комісія.


Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших закладів освіти.


Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.


Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших закладів освіти.


Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших закладів вищої освіти (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.


Апеляційна комісія Приймальної комісії (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників. Голова Апеляційної комісії призначається з числа проректорів з науково-педагогічної роботи, деканів факультету (директорів Навчально-наукових інститутів), який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід ХНМУ.


При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступенів освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, спеціаліста, склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти і наукових установ України.


Порядок роботи Апеляційної комісії визначається окремим положенням. Склад та порядок роботи Апеляційної комісії ХНМУ затверджуються наказом ректора університету.


Апеляційні комісії можуть утворюватися у відокремлених структурних підрозділах. Головою Апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.


Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. В ХНМУ (на факультетах, в відокремленому структурному підрозділі Медичному фаховому коледжі ХНМУ) можуть утворюватися одна або декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.


До складу відбіркових комісій входять голова – директор відокремленого структурного підрозділу, директор навчально-наукового інституту, декан факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.


Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається ректором ХНМУ не пізніше 1 березня.


Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора ХНМУ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу університету.


Конкурсна комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури утворюється з метою організації та проведення прийому до аспірантури та докторантури ХНМУ, склад якої затверджується наказом ректора ХНМУ, який є її головою. Члени конкурсної комісії призначаються ректором університету з числа проректорів, деканів факультетів, провідних науковців університету, керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.


Медична комісія утворюється з метою визначення стану здоров’я та можливості вступників без шкоди для свого здоров’я та здоров’я інших осіб вступати та навчатися в ХНМУ за обраною спеціальністю. Склад медичної комісії Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ.1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.


До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ХНМУ у поточному році.2. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії


2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту ХНМУ, відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ХНМУ Міністерства освіти і науки України (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена Рада ХНМУ.


2.2. Приймальна комісія:


забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ХНМУ;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;

координує діяльність усіх структурних підрозділів ХНМУ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить профорієнтаційну роботу, консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

забезпечує оприлюднення на вебсайті ХНМУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.


2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ, в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.


Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ та/або виконання процедури вступної кампанії.


2.4. У випадку введення карантину на території України та ряду обмежувальних заходів, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, засідання Приймальної комісії та підрозділів Приймальної комісії у ХНМУ можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій.


2.5. Голова Приймальної комісії, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ХНМУ.


2.6. ХНМУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю (освітньою програмою) та освітнім ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному вебсайті ХНМУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.


2.7. ХНМУ створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 та документів, які підтверджують праву на пільги.


3. Організація роботи Приймальної комісії


3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.


Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками, завізованому підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріпленому печаткою ХНМУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:


номер за порядком;

номер особової справи;

номер заяви ЄДЕБО;

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

стать, дата народження;

номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

пріоритетність заяви;

поданні результати зовнішнього незалежного оцінювання (номер сертифіката та рік його видачі, предмети та бали);

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника про одержання повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).


У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.


Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.


Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.


Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ХНМУ. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.


Приймальна комісія приймає та розглядає подані вступниками заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ, у відповідності до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України відповідного року, затвердженим згідно чинного законодавства.


Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.


Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого закладу вищої освіти, з такою самою пріоритетністю.


Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.


3.2. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та квотою-4 спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.


Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).


3.3. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ХНМУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів при вступі на базі повної загальної освіти (проведення вступних випробувань при вступі на основі ступеня освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, спеціаліста). Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому, і повідомляє про це вступника. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті ХНМУ на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.


3.4. Для проведення вступних іспитів ХНМУ формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.


Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань.


3.5. Розклад вступних іспитів, що проводяться ХНМУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на вебсайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітніми ступенями та формами здобуття освіти.


3.6. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії.


Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.


3.7. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються в приміщеннях Приймальної комісії не менше одного року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.4. Організація та проведення вступних випробувань


4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів) тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше 31 березня. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.


4.2. Форма вступних випробувань у ХНМУ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти для окремих категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб відповідного року. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання результатів вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.


Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше 31 березня.


Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня, структура оцінки та порядок оцінювання, розробляються і затверджуються ХНМУ не пізніше 31 березня. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ.


Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, обов’язково оприлюднюються на вебсайті ХНМУ. У програмах повинні міститися порядок оцінювання результатів вступних випробувань (вступних іспитів), критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.


4.3. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.


Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.


4.4. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного конкурсного предмету проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова відповідної комісії згідно з розкладом у день іспиту.


Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.


Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.


4.5. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ХНМУ у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.


4.6. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.


Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.


Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.


4.7. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


4.8. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури:

твір – 4 години;

переказ – 2 години;

диктант – 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.


4.9. Під час проведення вступних іспитів не допускається користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.


4.10. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.


4.11. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.


Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.


4.12. Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.


4.13. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.


Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в ЄДЕБО.


4.14. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ХНМУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.


В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.


4.15. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали або більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.


Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.


4.16. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.


Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.


4.17. У випадку введення карантину на території України та ряду обмежувальних заходів, з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, вступні випробування у ХНМУ можуть проводитися дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій.


4.18. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Правилами прийому кількість білів, необхідна для допуску до участі в конкурсі до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.


4.19. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому закладі вищої освіти.


4.20. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ХНМУ, розглядає Апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНМУ. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ХНМУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.


Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.


 

5. Зарахування вступників


5.1. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ХНМУ у строки, визначені Правилами прийому. Університет замість оприлюднення на офіційному вебсайті ХНМУ поточних рейтингових списків вступників може надавати посилання на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.


Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Умовами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення відповідного року (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання), наведених у додатках до Умов прийому, та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та вебсайті ХНМУ відповідно до строків, визначених у Правилах прийому.


В рейтинговому списку вступників та списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються дані визначені Умовами прийому.


5.2. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів та пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення (за наявності). Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.


5.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальних комісій.


Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на вебсайті ХНМУ, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО.


Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.


5.4. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).


Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:


надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;


надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.


Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.


Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє Приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.


У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.


5.5. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.


Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил прийому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.


5.6. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, та/або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії ХНМУ, а також укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) та договір між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи.


Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:


надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Умов або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;


надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.


Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання та договір між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.


Подані оригінали документів зберігаються в університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії ХНМУ свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.


5.7. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб надається за конкурсним балом без урахування пріоритетностей, зазначених вступником під час подання заяв, за кожною конкурсною пропозицією.


Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до правил прийому та Умов прийому.


5.8. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, які складали вступні іспити) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ХНМУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.


5.9. Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою спеціальністю, освітньою програмою підготовки і формою здобуття освіти. Зазначені копії документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки закладу вищої освіти, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.


5.10. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за квотами, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).


5.11. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНМУ на підставі рішення Приймальної комісії.


Для вітчизняних студентів накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і офіційному вебсайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в Умовах прийому або відповідно до них.


Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХНМУ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.


5.12. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, а саме подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.


Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ХНМУ за власним бажанням, відраховані з ХНМУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.


5.13. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.


При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.


5.14. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ХНМУ.


5.15. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми здобуття освіти складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ХНМУ.


5.16. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.
Відповідальний секретар Приймальної комісії                          В.О. Головачова
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від  20.02.2020 р.  № 27ПОЛОЖЕННЯ

про вступне випробування у формі співбесіди

при вступі на навчання до Харківського національного медичного університетуЦе положення регламентує порядок організації та проведення вступного випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ).


Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року №1285, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 за №1192/34163 (далі – Умови прийому), Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2020 році, затверджених наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року № 510 на підставі рішення Вченої ради ХНМУ від 19 грудня 2019 року, протокол №11 (далі – Правила прийому), Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2020 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року № 509 на підставі рішення Вченої ради ХНМУ від 19 грудня 2019 року протокол №11.


1. Загальні положення

1.1. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів створюється з метою проведення співбесіди при вступі на навчання для осіб, яким відповідно до Умов прийому та Правил прийому надане таке право, які виявили бажання вступати на навчання до ХНМУ. Комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди створюються окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Умовами прийому та Правилами прийому.


1.2. Склад комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних предметів в ХНМУ затверджується наказом ректора університету не пізніше 1 березня 2020 року.


1.3. Програми вступного випробування у формі співбесіди з конкурсних загальноосвітніх предметів ХНМУ, які відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році, затверджуються головою Приймальної комісії ХНМУ за три місяці до початку прийому документів.


1.4. Співбесіда проводиться згідно з розкладом вступних випробувань.


1.5. На співбесіді з конкурсних предметів забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера.


1.6. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводиться співбесіда з вступником.


1.7. Бланки аркушів співбесіди з конкурсних предметів зі штампом Приймальної комісії ХНМУ відповідальний секретар Приймальної комісії видає головам комісій для проведення вступного випробування у формі співбесіди безпосередньо перед початком співбесіди в необхідній кількості.


1.8. Опитування одного вступника проводиться окремо за кожним конкурсним предметом та триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка вступника – не більше 30 хвилин.


1.9. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.


1.10. Вступники, які не з’явилися на вступне випробування у формі співбесіди без поважних причин у зазначений за розкладом час, не допускаються до співбесіди.


1.11. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до вступного випробування у формі співбесіди на підставі рішення Приймальної комісії ХНМУ в межах встановлених строків і розкладу проведення співбесід.2. Порядок проведення вступного випробування у формі співбесіди з вступниками


2.1. Вступне випробування у формі співбесіди окремо за конкурсними предметами з кожним вступником проводять не менше двох членів відповідної комісії, яких призначає голова комісії для проведення співбесіди згідно з розкладом у день іспиту.


2.2. Під час співбесіди вступник бере екзаменаційний білет шляхом випадкової вибірки і відповіді записує в аркуш співбесіди, при цьому пояснює обґрунтованість свого вибору. Члени відповідної комісії для проведення вступного випробування у формі співбесіди відмічають правильність відповіді вступника в аркуші співбесіди та оцінюють відповідь вступника згідно з критеріями оцінок відповіді вступника на співбесіді.


2.3. Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Достатньо», якщо вступник показує достатні знання з предмету (70 і більше відсотків правильних відповідей).


Результат вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмету позначається в аркуші співбесіди оцінкою «Недостатньо», якщо вступник показує поверхові знання з предмету (менше 70% правильних відповідей).


2.4. Аркуш співбесіди після закінчення співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.


2.5. На підставі проведеного вступного випробування у формі співбесіди заповнюється протокол співбесіди і результати випробування вносяться до екзаменаційної відомості.


2.6. Вступники, які одержали на співбесіді результат «Достатньо» з усіх конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому, відповідно до обраної спеціальності, рекомендуються до зарахування на навчання. Якщо вступник одержав результат «Недостатньо» з будь-якого предмету, він до зарахування не рекомендується.


2.7. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених  Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


2.8. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування у формі співбесіди з конкурсного предмета при вступі на певну спеціальність можуть бути зараховані на іншу спеціальність в ХНМУ.3. Прикінцеві положення


3.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.


3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.


  


Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                        В.О. Головачова


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від 20.02.2020 р.  № 26


ПОЛОЖЕННЯ

про вступне випробування при вступі на навчання

до Харківського національного медичного університетуЦе положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань при вступі на навчання до Харківського національного медичного університету.


Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163, Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2020 році, затверджених наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року №  510  на  підставі  рішення  Вченої ради  ХНМУ від 19 грудня 2019 року, протокол №11, Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2020 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року № 509 на підставі рішення Вченої ради ХНМУ від  19 грудня 2019 року, протокол №11.1. Загальні положення


1.1. Вступні випробування при вступі на навчання до ХНМУ для окремих категорій вступників, відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163 (далі – Умови прийому) та Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2020 році, затверджених наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року №  510  на  підставі  рішення  Вченої ради  ХНМУ від 19 грудня 2019 року, протокол №11 (далі – Правила прийому) проводяться у вигляді письмового вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності або вступного випробування у формі співбесіди для категорій вступників, що визначені Умовами прийому та Правилами прийому, та регламентується окремим Положенням про вступне випробування у формі співбесіди при вступі на навчання до ХНМУ. Оцінка виставляється окремо з кожного конкурсного предмету.


1.2. Результати письмових вступних випробувань за тестовими технологіями оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.


1.3. При вступі на основі повної загальної освіти письмове вступне випробування за тестовими технологіями проводиться окремо для кожного конкурсного предмета.


1.4. При вступі на основі попередньої освіти молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра (спеціаліста) вступні випробування (фахові вступні випробування, вступні іспити) проводяться у вигляді письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями за обраною освітньою програмою. Оцінка виставляється окремо з кожного конкурсного предмету у відповідності до критеріїв оцінювання.


1.5. Предметні екзаменаційні комісії утворюються в ХНМУ для проведення вступних випробувань у письмовій формі за тестовими технологіями окремо для кожного конкурсного предмета, визначеного Правилами прийому, для окремих категорій вітчизняних та іноземних вступників, відповідно до Умов прийому та Правил прийому, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти.


1.6. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань (фахових випробувань, вступних іспитів) у письмовій формі за тестовими технологіями з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти.


1.7. Письмове вступне випробування за тестовими технологіями (письмове комплексне вступне випробування за тестовими технологіями) з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності триває з розрахунку надання однієї астрономічної години на виконання екзаменаційного завдання кожного конкурсного предмету.


1.8. Письмові вступні випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання до ХНМУ для окремих категорій вступників, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, на основі повної загальної середньої освіти, проводиться в університеті відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.


1.9. Фахові вступні випробування, вступні іспити з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього рівня) проводяться в університеті відповідно до програм фахових вступних випробувань (вступних іспитів) при вступі на навчання до ХНМУ у 2020 році.


1.10. Голови предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій складають і подають на затвердження голові Приймальної комісії екзаменаційні матеріали: програми вступних (фахових) випробувань, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.


1.11. Затверджені екзаменаційні матеріали з конкурсних предметів  тиражуються в необхідній кількості та зберігаються як документи суворої звітності.


1.12. На письмовому вступному випробуванні за тестовими технологіями (письмовому комплексному вступному випробуванні за тестовими технологіями) з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності забезпечується спокійна та доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.


1.13. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться випробування та перевіряються письмові роботи вступників.


1.14. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) з конкурсних предметів виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії ХНМУ. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи вступника. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.


1.15. Письмові вступні випробування за тестовими технологіями (письмові комплексні вступні випробування за тестовими технологіями) проводяться згідно з розкладом, затвердженим головою Приймальної комісії й оприлюдненим шляхом розміщення на веб-сайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями освіти та формами навчання.


1.16. Вступники, які не з’явилися на письмове вступне випробування за тестовими технологіями (письмове комплексне вступні випробування за тестовими технологіями) без поважних причин у зазначений за розкладом час, до вступного випробування та участі у конкурсному відборі не допускаються.


1.17. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущеного письмового вступного випробування за тестовими технологіями (письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями) на підставі рішення Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.


1.18. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж необхідно для допуску до конкурсного відбору, що визначено Приймальною комісією та Правилами прийому, до участі в конкурсі не допускаються.


1.19. Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність в ХНМУ.2. Порядок проведення вступного випробування


2.1. Голови предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій з конкурсних предметів заздалегідь готують банк тестових завдань за встановленим зразком у кількості 100 примірників на кожний порядковий номер питання білету для вступного випробування. Кожне завдання підписується головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії. Завдання передаються для подальшого комплектування білетів голові Приймальної комісії.


2.2. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти голова та відповідальний секретар Приймальної комісії із загальної кількості питань шляхом випадкової вибірки з різних розділів предмету формують екзаменаційні білети з кожного конкурсного предмета. Голова Приймальної комісії затверджує кожний білет та скріплює гербовою печаткою університету.


2.3. При вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього рівня) голова та відповідальний секретар Приймальної комісії із загальної кількості питань шляхом випадкової вибірки з різних розділів предмету комплектують екзаменаційні білети з кожного предмета окремо, які об’єднуються в екзаменаційні білети для письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями з конкурсних предметів у відповідності до обраної спеціальності. Голова Приймальної комісії затверджує кожний білет та скріплює гербовою печаткою університету.


2.4. Вступникам пропонується під час письмового вступного випробування за тестовими технологіями (письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями) з конкурсних предметів  у відповідності до обраної спеціальності 4 варіанти білетів. Загальна кількість варіантів екзаменаційних білетів для письмового вступного випробування за тестовими технологіями (письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями) перевищує кількість, яка необхідна для проведення вступних випробувань вдвічі.


2.5. Голова та відповідальний секретар Приймальної комісії тиражують усі варіанти білетів у необхідній кількості, пакують їх у конверти, які скріплюються підписом голови Приймальної комісії та гербовою печаткою університету не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Затверджені екзаменаційні білети письмового вступного випробування за тестовими технологіями (письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями) зберігаються як документи суворої звітності.


2.6. Для проведення вступних випробувань Приймальною комісією  формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості одержання-повернення письмової роботи. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.


2.7. У кожній екзаменаційній аудиторії одночасно складають вступне випробування 2 екзаменаційні групи вступників, при загальній кількості місць у ній - не менше 200.


2.8. Секретар відбіркової комісії напередодні вступного випробування за тестовими технологіями згідно з планом місць в аудиторії прикріплює відповідні номери варіантів − з 1-го по 4-й.


2.9. У день вступного випробування, за 20 хвилин до його початку, голова Приймальної комісії розподіляє членів предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій по аудиторіях, визначає відповідність варіантів та номерів екзаменаційних білетів, а також видає голові предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії варіанти екзаменаційних білетів письмового вступного випробування за тестовими технологіями (письмового комплексного вступного випробування за тестовими технологіями) з конкурсного предмету (конкурсних предметів відповідної спеціальності).


2.10. Відповідальний секретар (або, за його дорученням, заступник відповідального секретаря) безпосередньо перед початком вступних випробувань видає голові предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії комплекти бланків письмових робіт зі штампом Приймальної комісії та набір номерів варіантів за кількістю вступників, які складають випробування. Видача бланків письмових робіт реєструється в спеціальному Журналі, у якому також позначається повернення невикористаних та зіпсованих бланків письмових робіт.


2.11. Вхід до аудиторії вступника здійснюється за наявності паспорта та екзаменаційного листка. Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи та займає місце в аудиторії відповідно до одержаного номера варіанта (вступник обирає шляхом випадкового вибору).


2.12. Після заповнення аудиторії вступниками, голова Приймальної комісії в присутності членів відповідних предметних екзаменаційних (фахових атестаційних) комісій та вступників розкривають конверти з білетами i роздають їх відповідно до номерів варіантів.


2.13. Порядок оформлення письмових робіт та проведення випробування доводиться до відома вступників членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії перед початком вступного випробування.


2.14. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.


2.15. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.


2.16. Особи, які не встигли за час вступного випробування виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.


2.17. Після закінчення іспиту голова предметної екзаменаційної  (фахової атестаційної) комісії перевіряє кількість зданих письмових робіт, а також залишки бланків письмових робіт і передає усі екзаменаційні матеріали відповідальному секретареві Приймальної комісії.


2.18. Відповідальний секретар або його заступник проводить шифрування робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової роботи, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство – робота не шифрується і таку роботу, крім двох членів предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт. Аркуші письмових відповідей разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, передаються голові відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, який розподіляє їх між екзаменаторами для перевірки.


2.19. Перевірка письмових екзаменаційних робіт проводиться тільки у приміщенні ХНМУ членами відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.


2.20. Відповідальний секретар Приймальної комісії залучає до перевірки кожної роботи двох екзаменаторів. Екзаменатор ручкою з пастою червоного кольору робить позначки помилок, виставляє оцінку робіт цифрою та прописом i ставить свій підпис.


2.21. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше за мінімальній бал, необхідний для допуску до участі у конкурсі, визначений Правилами прийому та більше, ніж на 175 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє не менше 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.


2.22. Перевірені письмові роботи за тестовими технологіями, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії відповідальному секретарю або його заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.


2.23. Результати вступних випробувань вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


2.24. Екзаменаційні роботи та екзаменаційні аркуші вкладаються до особових справ вступників.


2.25. Оголошення результатів вступних випробувань проводиться за екзаменаційною відомістю.


2.26. Приймальна комісія надає можливість вступникам переглядати свої роботи в день оголошення результатів вступних випробувань.3. Прикінцеві положення


3.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.

3.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                                  В.О. Головачова

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від 20.02.2020 р. № 28 


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок роботи Апеляційної комісії Приймальної комісії

Харківського національного медичного університету


Це положення регламентує порядок організації та діяльності Апеляційної комісії Приймальної комісії Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ).


Це положення розроблене Приймальною комісією ХНМУ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163 (далі – Умови прийму), Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2020 році, затверджених наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року № 510 на підставі рішення Вченої ради ХНМУ від 19 грудня 2019 року, протокол №11 (далі – Правила прийому), Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2020 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року № 509 на підставі рішення Вченої ради ХНМУ від 19 грудня 2019 року протокол №11.


1. Загальні положення


1.1. Апеляційна комісія Приймальної комісії Харківського національного медичного університету (далі – Апеляційна комісія) є підрозділом Приймальної комісії ХНМУ та створюється для вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників щодо отриманого результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) на вступних випробуваннях, що проводяться в університеті при вступі на навчання.


1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому, Правил прийому, Статуту Харківського національного медичного університету та Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2020 рік, затвердженого наказом ХНМУ від 19 грудня 2019 року № 509 на підставі рішення Вченої ради ХНМУ від 19 грудня 2019 року протокол №11.


1.3. Апеляційна комісія встановлює об’єктивність оцінювання відповідей вступника та здійснює перевірку правильності визначення результату (екзаменаційна оцінка, кількість балів) вступного випробування.


1.4. Положення про порядок роботи Апеляційної комісії ХНМУ затверджується наказом ректора університету.


1.5. Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань, шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії університету.


1.6. Документами про діяльність Апеляційної комісії є апеляційні заяви, протокол засідання апеляційної комісії, Журнал обліку апеляційних заяв. Документи про діяльність Апеляційної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ХНМУ. Апеляційні заяви та протоколи засідання Апеляційної комісії зберігаються протягом року.


1.7. Контроль за роботою Апеляційної комісії здійснює Приймальна комісія університету.


2. Склад Апеляційної комісії


2.1. Склад Апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету не пізніше 1 березня 2020 року.


2.2. До складу Апеляційної комісії входять голова Апеляційної комісії, секретар Апеляційної комісії та члени Апеляційної комісії.


Голова Апеляційної комісії призначається з числа проректорів з науково-педагогічної роботи, деканів факультету (директора Навчально-наукового інституту якості освіти) ХНМУ. Голова Апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.


Секретарем Апеляційної комісії призначається відповідальний секретар (заступник відповідального секретаря) Приймальної комісії або особа з числа науково-педагогічних працівників ХНМУ.


2.3. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ та вчителів системи загальної середньої освіти області, які не є членами предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід ХНМУ.


2.4. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та спеціаліста, ступеня освіти бакалавра, магістра, склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ХНМУ, інших закладів вищої освіти і наукових установ України, які не є членами  фахових атестаційних комісій та комісій для проведення співбесід ХНМУ.


2.5. Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.


2.6. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ХНМУ в поточному році.


2.7. Оплата праці членів Апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.3. Порядок подання апеляційної заяви


3.1. Апеляція щодо отриманого результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) на вступному випробувані, що проводилося в ХНМУ при вступі на навчання, повинна бути обґрунтованою та подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.


Апеляція вступника щодо результатів письмового вступного випробування повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.


Апеляція вступника щодо результатів вступного випробування у формі співбесіди повинна подаватись особисто в день проведення співбесіди.


3.2. Вступник звертається до відповідального секретаря Приймальної комісії або його заступника із заявою на апеляцію. Подана заява реєструється в Журналі обліку апеляційних заяв відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником.


3.3. Вступник, який подає заяву на апеляцію, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. Вступникові при поданні апеляції повідомляється дата, час і місце проведення засідання Апеляційної комісії з розгляду його апеляції.


3.4. Заяви на апеляцію від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються. Апеляційні заяви, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.


3.5. Предметом апеляції може бути тільки результат (екзаменаційна оцінка, кількість балів) вступного випробування. Апеляція з питань відсторонення вступника від випробування не розглядається.4. Порядок розгляду апеляції щодо результатів письмового вступного випробування (вступного випробування у формі співбесіди)


4.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.


4.2. Засідання Апеляційної комісії проводяться окремо для кожної дисципліни (спеціальності) у складі голови Апеляційної комісії, секретаря Апеляційної комісії та членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності), а також голови та членів відповідної предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, які дають обґрунтовані пояснення вступнику та членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставленої екзаменаційної оцінки (кількості балів) затвердженим критеріям оцінювання відповідей вступника.


4.3. Присутність сторонніх осіб під час розгляду апеляційної заяви не допускається.


4.4. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник організовує підбір письмових робіт (аркушів співбесіди) вступників і викликає голову та членів предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії, які перевіряли дані роботи (проводили співбесіду), а також членів Апеляційної комісії.


4.5. Апеляційна комісія проводить експертизу перевірки письмової роботи (аркушів співбесіди та протоколів проведення співбесід) вступника стосовно відповідності виставленої оцінки затвердженим критеріям оцінювання відповідей вступника. Вступникові даються обґрунтовані пояснення щодо допущених ним помилок. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера.


4.6. Якщо вступник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення з апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи.


4.7. Хід засідання Апеляційної комісії протоколюється. Протокол засідання Апеляційної комісії підписується головою та секретарем Апеляційної комісії.


4.8. За результатами розгляду апеляційної заяви комісія приймає одне з трьох рішень, яке оформлюється протоколом рішення Апеляційної комісії встановленого зразка (Додаток 1) та підписується головою і всіма членами Апеляційної комісії:


«попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;

• «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

• «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».


4.9. Рішення Апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше як двох третин від кількості членів Апеляційної комісії з відповідної дисципліни (спеціальності). У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова Апеляційної комісії.


4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його апеляційної заяви. Факт ознайомлення вступника з рішенням Апеляційної комісії засвідчується його підписом. Вступник вказує свою згоду чи незгоду з рішенням Апеляційної комісії і ставить підпис в протоколі рішення Апеляційної комісії та в Журналі обліку апеляційних заяв.


4.11. У разі відсутності вступника на засіданні Апеляційної комісії, або якщо вступник не погоджується з рішенням Апеляційної комісії і не підписує протокол рішення Апеляційної комісії, голова Апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі.


4.12. У разі прийняття Апеляційною комісією рішення про зміну результатів вступного випробування, нова екзаменаційна оцінка (кількість балів) вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі рішення Апеляційної комісії, а потім вноситься до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа та письмової роботи вступного випробування (аркушу співбесіди та протоколу проведення співбесід) вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою Апеляційної комісії.


4.13. Рішення Апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.


4.14. Прийняте Апеляційною комісією рішення є остаточним та не підлягає перегляду.


5. Прикінцеві положення


5.1. Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або про підготовку нової редакції.


5.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції цього положення, попереднє втрачає чинність.

Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                            В.О. ГоловачоваДодаток 1 до п.4.8. ПОЛОЖЕННЯ

про порядок роботи Апеляційної комісії

Приймальної комісії ХНМУ,

затвердженої наказом ХНМУ від

_______№ ________

РІШЕННЯ

Апеляційної комісії Приймальної комісії

Харківського національного медичного університету


В ході розгляду письмової екзаменаційної роботи вступного випробування з ___________(назва предмету)_______________________ вступника


_____________________(ПІБ вступника)_______________________ (особова справа № _____)


встановлено наступне:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________


Вступник   _____________________(ПІБ вступника)___________________________________


згоден з поставленою оцінкою  ___(так, ні) ______     _______(підпис вступника)__________________

                                    


Відхилити апеляцію, з причини відсутності помилок _____(так, ні)______ (див. протокол засідання Апеляційної комісії Приймальної комісії ХНМУ №__ від «___»_____20__ р.)


Голова Апеляційної комісії      _____(підпис)__________      __________(ПІБ)___________

                                                  

Члени Апеляційної комісії      ________(підпис)________      ___________(ПІБ)___________


                                         ________(підпис)________      ___________(ПІБ)___________Секретар Апеляційної комісії  ________(підпис) _______      __________(ПІБ)___________

                                                 З рішенням Апеляційної комісії Приймальної комісії ознайомлений.


«___»_____________________20___ р.        _______(підпис вступника)_______    


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від 24.12.2020р. № 305

Протокол засідання

Вченої ради ХНМУ

від 17.12.2020р. № 12

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу освітнього центру «Донбас - Україна»

у Харківському національному медичному університеті та Медичному

фаховому коледжі Харківського національного медичного університету


Це положення регламентує порядок організації та діяльності освітнього центру «Донбас-Україна» (далі - Центр) у Харківському національному медичному університеті (далі - ХНМУ) та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету (далі – МФК ХНМУ).


Положення про роботу освітнього центру «Донбас - Україна» Харківського національного медичного університету та Медичного фахового коледжу Харківського національного медичного університету (далі — Положення), розроблене відповідно до Законів України «Про Вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому до закладів ФПО), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 р. № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2020 р. за № 1235/35518, відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.07.2016 року за № 907/29037 (далі-наказ № 697), наказу Міністерства охорони здоров`я України від 26.05.2020 року № 1254 «Про затвердження «Переліку закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України, на базі яких створюються освітні центри», наказу Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації від 25.05.2020 року № 69 «Про визначення уповноваженого закладу загальної середньої освіти для організації роботи в Освітніх центрах «Крим - Україна» та «Донбас - Україна». Положення визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому для здобуття вищої освіти до ХНМУ, фахової передвищої освіти – до МФК ХНМУ для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до ХНМУ або МФК ХНМУ.1. Загальні положення


1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:


Заявник - особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Положення);

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, та підписується особисто.


1.2. Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти Заявниками.

Це Положення поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до закладу освіти.


1.3. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

прийом для здобуття фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);


1.4. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.2. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної підсумкової атестації


2.1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти Заявниками організовується в освітньому центрі «Донбас-Україна» в ХНМУ та МФК ХНМУ.


2.2. Центр створений на базі ХНМУ спільно із Комунальним закладом «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках.

ХНМУ забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря Приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, Правила прийому розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та ХНМУ.


2.3. Центр:

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до ХНМУ та його структурного підрозділу - МФК ХНМУ та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до ХНМУ або МФК ХНМУ, як його структурного підрозділу;

сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ХНМУ (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до ХНМУ або МФК ХНМУ або відмови в її наданні); сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.3. Особливості отримання Заявниками документів про повну або

базову загальну середню освіту,

необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої освіти


3.1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі - Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради.


3.2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).


Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.


3.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979.


3.4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).4. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти


4.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти до ХНМУ та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до МФК ХНМУ.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до ХНМУ у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Правила прийому у ХНМУ та МФК ХНМУ осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, відповідно до Умов прийому та Умов прийому до закладів ФПО, з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, затверджуються вченою радою як додатки до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХНМУ в 2021 році та Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Медичному фаховому коледжі ХНМУ в 2021 році (далі – Правила прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ).


4.2. Особливості подання документів Заявником:

документи подаються особисто в письмовій формі;

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання відповідних років, встановлених Правилами прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ.


4.3. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої або фахової передвищої освіти приймаються у терміни, визначені відповідно наказу № 697 та Правил прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей.


4.4. Заявник, який подає довідку Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, складає вступний іспит з біології.

Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до ХНМУ/МФК ХНМУ документ про освіту державного зразка, складає вступний іспити з предметів, визначених Правилами прийому у 2021 році.


4.5. Вступні випробування Заявників здійснюється згідно з Положенням про вступне випробування при вступі на навчання до ХНМУ, Положенням про письмові вступні випробування до Медичного фахового коледжу ХНМУ в 2021 році.


4.6. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

Мінімальний бал для участі у конкурсі в ХНМУ з української мови складає 130 балів, з другого та третього предметів – 150 балів.

Мінімальний бал для участі у конкурсі в МФК ХНМУ з української мови та біології складає 100 балів.


4.7. ХНМУ та МФК ХНМУ оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої або фахової передвищої освіти у строки, встановлені відповідно наказу № 697 та Правил прийому у ХНМУ та МФК ХНМУ осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.


4.8. Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування, а саме подати особисто оригінали документів, передбачених Умовами и Правилами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Положенні.

Оригінали документів, які передбачені Умовами та Правилами прийому у ХНМУ та МФК ХНМУ, обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії ХНМУ/МФК ХНМУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з ХНМУ/МФК ХНМУ.


4.9. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установленої квоти-2 за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, визначені наказом № 697 та Правилами прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ вступників місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей.

Квота-2 встановлюються Міністерством охорони здоров’я України для ХНМУ в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.5. Графік роботи Центру


5.1. Графік роботи Центру – згідно з порядком роботи Приймальної комісії Харківського національного медичного університету, Медичного фахового коледжу ХНМУ відповідно до Правил прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ.


5.2. Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979.


5.3. Проведення вступних випробувань Заявників здійснюється згідно з Положенням про вступне випробування при вступі на навчання до ХНМУ, Положенням про письмові вступні випробування до Медичного фахового коледжу ХНМУ в 2021 році.
Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                            В.О. Головачова
Додаток 1


ПЕРЕЛІК
населених пунктів, що знаходяться на території проведення

антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання

стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

Донецька область


Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):


м. Авдіївка

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк)

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П’ятихатки, с-ще Федорівка)

м. Дебальцеве

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар)

м. Кіровське

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря,

с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське) м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське) м. Харцизьк.

м. Хрестівка

м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне)

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже)

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко)

м. Ясинувата

Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь)

смт Сартана (м. Маріуполь)

смт Талаківка (м. Маріуполь)

с-ще Ломакине (м. Маріуполь)

Амвросіївського району

Бахмутського (Артемівського) району:

смт Булавинське

с. Воздвиженка

смт Зайцеве

с-ще Зеленопілля

с. Кодема

с-ще Ступакове

с. Дебальцівське

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)

с. Миколаївка Друга

с-ще Новолуганське

с. Семигір’я

м. Світлодарськ

смт Миронівський

с. Миронівка

смт Луганське

с. Розсадки

с. Лозове

с. Красний Пахар

с. Криничне

с-ще Роти

с-ще Доломітне

с-ще Травневе

с. Дача

м. Вуглегірськ

смт Олександрівське

смт Оленівка

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)

с-ще Данилове

с-ще Іллінка

с-ще Кам'янка

с-ще Рідкодуб

с-ще Булавине

с-ще Грозне

с-ще Каютине

с-ще Красний Пахар

с-ще Савелівка

с. Комуна

с. Калинівка

с. Логвинове

с. Новогригорівка

с. Нижнє Лозове

с. Санжарівка

смт Ольховатка

смт Прибережне

Бойківського району

Волноваського району:

с. Андріївка

с. Доля

с. Любівка

с-ще Малинове

с-ще Молодіжне

с-ще Новомиколаївка

смт Новотроїцьке

с. Пікузи

с-ще Нова Оленівка

смт Новотроїцьке

смт Оленівка

с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада)

с. Червоне (Любівська сільська рада)

смт Андріївка

с-ще Бахчовик

с. Бердянське

с. Водяне

с. Виноградне

с. Гранітне

с-ще Дружне

с. Запорізьке

с. Заїченко

с. Кам'янка

с-ще Калинівка

с. Комінтернове

с. Лебединське (Лебединська сільська рада)

смт Мирне

с-ще Маловодне

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)

с-ще Новомиколаївка

с. Новоселівка

с. Новоселівка Друга

с-ще Обільне

с. Орловське

с. Павлопіль

с. Піонерське

с. Приморське

с. Пищевик

с. Сопине

с. Старомар'ївка

с. Старогнатівка

с. Степанівка

с. Федорівка

с. Чермалик

с. Черненко

с. Широкине

с. Богданівка

с. Вікторівка

с. Новогнатівка

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)

Мар'їнського району:

с. Кремінець

Продовження додатка 1

с. Луганське

смт Олександрівка

смт Старомихайлівка

с. Сигнальне

с. Березове

м. Красногорівка

м. Мар'їнка

с. Славне

с. Степне

с. Тарамчук

с. Солодке

с. Водяне (Степненська сільська рада)

с. Галицинівка

с. Карлівка

с. Новомихайлівка

с. Побєда

Новоазовського району

Старобешівського району

Бойківського (Тельманівського) району:

с. Богданівка

с. Вершинівка

с. Воля

с. Греково-Олександрівка

с. Григорівка

с. Дерсове

с. Запорожець

с. Зелений Гай

с. Зернове

с. Зорі

с. Іванівка

с. Білокриничне (Калініне)

с. Каплани

с. Конькове

с. Котляревське

с. Майорове (Красний Октябр)

с. Кузнецово-Михайлівка

с. Лукове

с. Миколаївка

с. Михайлівка

с. Мічуріне

с. Нова Мар'ївка

с. Новоолександрівка

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада)

с. Первомайське (Первомайська сільська рада)

с. Петрівське

с. Лавринове (Радянське)

с. Розівка

с. Садки

с. Самсонове

с. Свободне

с. Тавричеське

смт Бойківське (Тельманове)

с. Тернівка

с. Черевківське

с. Чумак

с. Шевченко

Торецького району:

смт Новгородське

Шахтарського району

Ясинуватського району:

с. Василівка

с. Веселе (Красногорівська сільська рада)

с. Веселе (Спартаківська сільська рада)

с-ще Бетманове (Красний Партизан)

с-ще Мінеральне

с. Спартак

с. Яковлівка

с-ще Крута Балка

с-ще Каштанове

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)

с. Водяне (Пісківська сільська рада)

смт Верхньоторецьке

с-ще Ласточкине

с-ще Опитне

с-ще Піски

с. Тоненьке

с-ще Кам’янка

с. Красногорівка

с-ще Невельське

с. Новоселівка Друга

с. Новобахмутівка

с. Первомайське

с. Троїцьке

с-ще Сєвєрне

с. Нетайлове

с. Новокалинове


Луганська область


Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):


м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка)

м. Алчевськ

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт Ломуватка, смт Глибокий)

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, с-ще Тавричанське)

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний)

м. Первомайськ

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка)

м. Свердловськ

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно)

Населені пункти:

Антрацитівського району

Сорокинського (Краснодонського) району

Лутугинського району

Новоайдарського району:

с. Сокільники

м. Щастя

с. Трьохізбенка

с. Кряківка

с. Оріхове-Донецьке

с. Лобачеве

с. Лопаскине

с. Кримське

с. Причепилівка

с. Райгородка

с. Муратове

с. Капітанове

с. Гречишкине

с. Дубове

с. Бахмутівка

с. Царівка

с. Деменкове

с. Дмитрівка

Перевальського району

Попаснянського району

Довжанського (Свердловського) району

Слов'яносербського району

Станично-Луганського району


Додаток 2Місце для фотокартки


ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ

про завершення здобуття загальної середньої освіти


Розділ І. Загальні відомості


1.____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)

2.____________________________________________________________________________

(документ, що посвідчує особу Заявника)

3.____________________________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири Заявника)

4. Мета звернення:_____________________________________________________________

(вступ до вищого, професійно-технічного навчального закладу)

5. ___________________________________________________________________________

(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник)

6. ___________________________________________________________________________

(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник)

7. ___________________________________________________________________________

(додаткові відомості*)

___________________________________________________________________________________________________


Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевірку інформації щодо статусу внутрішньо переміщеної особи:

________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали Заявника)


* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.
Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання

Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти


Назва предмета

Оцінка

(кількість балів)
Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від 24.12.2020р. № 305

Протокол засідання

Вченої ради ХНМУ

від 17.12.2020р. № 12

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу освітнього центру «Крим - Україна»

у Харківському національному медичному університеті та

Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університетуЦе положення регламентує порядок організації та діяльності освітнього центру «Крим-Україна» (далі - Центр) у Харківському національному медичному університеті (далі - ХНМУ) та Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету (далі – МФК ХНМУ).


Положення про роботу освітнього центру «Крим - Україна» Харківського національного медичного університету (далі — Положення), розроблене відповідно до Законів України «Про Вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15.10.2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.12.2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому до закладів ФПО), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 р. № 1342 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2020 р. за № 1235/35518, Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі наказ № 560), Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 26.05.2020 року № 1254 «Про затвердження Переліку закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров`я України, на базі яких створюються освітні центри», наказу Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації від 25.05.2020 року № 69 «Про визначення уповноваженого закладу загальної середньої освіти для організації роботи в Освітніх центрах «Крим - Україна» та «Донбас – Україна». Положення визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

 


1. Загальні положення


1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:


Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.

У цьому Положенні термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Термін «уповноважений заклад вищої освіти» - у значенні, наведеному в Законі України «Про вищу освіту».


1.2. Це Положення визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти таких категорій Заявників:

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Це Положення поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.


1.3. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

прийом до ХНМУ та МФК ХНМУ, як структурний підрозділ ХНМУ для здобуття вищої освіти або фахової передвищої (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);


1.4. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

 


2. Організація діяльності


2.1.Діяльність з реалізації цього Положення організовується в Освітньому центрі «Крим-Україна» (далі - Центр) в ХНМУ та МФК ХНМУ;


2.2. Центр створюється на базі ХНМУ, якому Міністерство охорони здоров`я України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету, спільно із Комунальним закладом «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Положенням випадках.

ХНМУ забезпечує функціонування Центру на правах підрозділу Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря Приймальної комісії.

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та ХНМУ.


2.3. Центр:

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);

організовує оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до ХНМУ та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до ХНМУ та МФК ХНМУ, як його структурного підрозділу (відповідальний – уповноважений заклад вищої освіти);

сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку ХНМУ (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до ХНМУ або відмови в її наданні);

сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

 


3. Особливості отримання Заявниками документів про базову та

повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти


3.1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та фахової передвищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноваженому закладу загальної середньої освіти - Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради.


3.2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.


3.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.


3.4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

 

 

4. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти

на основі базової або повної загальної середньої освіти


4.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до ХНМУ та МФК ХНМУ, як структурного підрозділу ХНМУ.

Правила прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, відповідно до Умов прийому та Умов прийому до закладів ФПО, з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, затверджуються вченою радою як додатки до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ХНМУ в 2021 році та Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Медичному фаховому коледжі ХНМУ в 2021 році (далі – Правила прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ).

Заявник має право вступати для здобуття вищої за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до ХНМУ у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).


4.2. Особливості подання документів Заявником:

Документи подаються особисто в письмовій формі;

за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання відповідних років, встановлених Правилами прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

документ, що посвідчує особу.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.


4.3. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої або фахової передвищої освіти приймаються у терміни, визначені наказом № 560.

Заявник, який подає довідку Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, складає вступний іспит з біології.

Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до ХНМУ / МФК ХНМУ документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому у 2021 році.


4.4. Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) визначається як сума середнього бала документа про повну загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Конкурсний бал Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

Мінімальний бал для участі у конкурсі в ХНМУ з української мови складає 130 балів, з другого та третього предметів – 150 балів.

Мінімальний бал для участі у конкурсі в МФК ХНМУ з української мови та біології складає 100 балів.


4.5. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення до ХНМУ відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені наказом № 560 та Правилами прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Квота-2 встановлюються Міністерством охорони здоров’я України для ХНМУ в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.


4.6. ХНМУ оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах встановленої квоти-2 до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.


4.7. Зарахування Заявників здійснюється у терміни, визначені наказом № 560 та Правилами прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.


4.8. Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами та Правилами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Положенні.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами та Правилами прийому, обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії ХНМУ/МФК ХНМУ впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з ХНМУ/МФК ХНМУ.

 


5. Графік роботи Центру

 

5.1. Графік роботи Центру – згідно з порядком роботи Приймальної комісії Харківського національного медичного університету, Медичного фахового коледжу ХНМУ відповідно до Правил прийому до ХНМУ та МФК ХНМУ.


5.2. Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в Комунальному закладі «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»» Харківської обласної ради з української мови та історії України здійснюється відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979.


5.3. Проведення вступних випробувань Заявників здійснюється згідно з Положенням про вступне випробування при вступі на навчання до ХНМУ, Положенням про письмові вступні випробування при вступі до Медичного фахового коледжу ХНМУ.

 Відповідальний секретар

Приймальної комісії                                                            В.О.Головачова

ДодатокМісце для фотокартки


ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ

про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово

окупованій території України


Розділ І. Загальні відомості


1.___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)

2.___________________________________________________________________________

(документ, що посвідчує особу Заявника)

3.___________________________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири Заявника)

4. Мета звернення:____________________________________________________________

(вступ до вищого, професійно-технічного навчального закладу)

5. __________________________________________________________________________

(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник)

6. __________________________________________________________________________

(шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник)

7. __________________________________________________________________________

(додаткові відомості*)


Даю згоду на обробку моїх персональних даних та на перевірку інформації щодо

статусу внутрішньо переміщеної особи (підпис, прізвище, ініціали Заявника):


______________________________________________________________

* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав

попередній визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту,

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання

Вказуються здобуті  результати навчання за курс загальної середньої освіти


Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ХНМУ

від 14  грудня 2015 р. №429

Протокол засідання

Вченої Ради ХНМУ

від 19 листопада 2015 р. № 11

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію

Харківського національного медичного університету

на 2016 рік

 

 

________________                    Харків                     №__________


1. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому), Правил прийому до Харківського національного медичного університету (далі – Правила прийому), Статуту Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та положення про Приймальну комісію ХНМУ.

1.2. Положення про Приймальну комісію ХНМУ затверджується Вченою Радою ХНМУ.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ХНМУ).

До складу Приймальної комісії входять:

заступник голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);

представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається перший проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ХНМУ до початку календарного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ХНМУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

предметні екзаменаційні комісії;

комісії для проведення співбесід;

фахові атестаційні комісії;

предметні комісії;

апеляційна комісія (апеляційні комісії);

відбіркова комісія (відбіркові комісії)  - у разі потреби.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра (ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) відповідно до пункту 1 розділу ІХ Умов прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із проректорів ХНМУ, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного вищого навчального закладу.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням. Склад та порядок роботи апеляційної комісії ХНМУ затверджуються наказом ректора університету.

Апеляційні комісії можуть утворюватися у відокремлених структурних підрозділах. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників. В ХНМУ (на факультетах, в відокремленому структурному підрозділі Медичному коледжі ХНМУ) можуть утворюватися одна або декілька відбіркових комісій. У разі потреби можуть утворюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлюється Приймальною комісією.

До складу відбіркових комісій входять голова – директор відокремленого структурного підрозділу, директор навчально-наукового інституту, декан факультету, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних)  працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видається ректором ХНМУ не пізніше 1 березня.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора ХНМУ з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу університету.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до ХНМУ у поточному році.

 

 

 

 

2. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту ХНМУ, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена Рада ХНМУ.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ХНМУ;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

координує діяльність усіх структурних підрозділів ХНМУ щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті ХНМУ цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНМУ, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і веб-сайті ХНМУ. як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНМУ.

2.4. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті ХНМУ.

2.5. ХНМУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

3. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками, завізованому підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріпленому печаткою ХНМУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

пріоритет заяви;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ХНМУ. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Приймальної комісії.

Приймальна комісія ХНМУ приймає та розглядає подані вступниками заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ, у відповідності до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому, і повідомляє про це вступника.

3.3. Для проведення вступних іспитів ХНМУ формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань.

3.4. Розклад вступних іспитів, що проводяться ХНМУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті ХНМУ та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3.6. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

 

4. Організація та проведення вступних іспитів

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних комісії, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться ХНМУ, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Форма вступних іспитів у ХНМУ і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ХНМУ.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються ХНМУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті ХНМУ. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

4.3. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.4. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмету (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова відповідної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4.5. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить ХНМУ у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.6. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ХНМУ, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що розкривали б авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

4.8. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури:

твір 4 години;

переказ 2 години;

диктант  1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.9. Під час проведення вступних іспитів не допускається користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.10. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.11. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

4.12. Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної  або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретарю Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.13. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

4.14. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ХНМУ членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.15. Голова предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, що оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 (100) балів та більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали або більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (фахової атестаційної) комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.16. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.17. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та  Правилами прийому кількість білів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

4.18. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому вищому навчальному закладі.

4.19. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у ХНМУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

5. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

5.2. Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатків до них державного зразка, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

5.3. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, які складали вступні іспити) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ХНМУ, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

5.4. Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

 5.5. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.6. На підставі рішення Приймальної комісії ректор ХНМУ видає наказ про зарахування на навчання вступників. Інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ХНМУ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені Правилами прийому.

5.7. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, а саме – подання ним недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

5.8. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями                                    (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

5.9. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до ХНМУ.

Після видання керівником вищого навчального закладу наказу про  зарахування вступників на навчання уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдинії базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

5.10. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ХНМУ.

5.11. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

 

 

 

 

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                                         І.В. Лещина