Друк

Освітні програми, які реалізуються в ХНМУ

Перший бакалаврський рівень

Сестринська справа

Лабораторна діагностика

Соціальна робота

Фізична терапія, ерготерапія


Другий магістерський рівень

Педагогіка вищої школи

Лабораторна діагностика

Стоматологія

Медицина

Сестринська справа

Фізична терапія

Педіатрія

Громадське здоров’я

Управління у сфері охорони здоров’я 2021


Доктор філософії

Медицина
Педіатрія
Стоматологія
Технології медичної діагностики та лікування


Місія, візія, цінності та стратегічні завдання Харківського національного медичного університету


Місія Університету:


Створювати освітні та наукові цінності в галузі охорони здоров’я, сприяти розвитку здоров’я відповідно до потреб та тенденцій сучасного розвитку суспільства, соціально-економічної ситуації, а також забезпечувати отримання здобувачами освіти якісних освітніх послуг для набуття відповідних компетентностей, задля забезпечення їх конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринку праці.Візія Університету:


Сучасний освітньо-науковий університет міжнародного рівня, що є одним з лідерів підготовки професійних та наукових кадрів для охорони здоров'я відповідно до потреб вітчизняного та міжнародного ринку праці.Цінності ХНМУ:


Людина / особистість

Людина, її честь та гідність є однією з найважливіших суспільних цінностей і ХНМУ будує свою діяльність спираючись на неї. ХНМУ  дбає про людину, формує середовище поваги до особистості кожного, людської гідності, прагне створювати умови для розвитку та реалізації професійності, компетентності, творчості, відповідальності кожного

Гуманізм

ХНМУ підтримує гуманістичну позицію, визнаючи цінність людини, дотримуючись та культивуючи людяність, сприяючи розвитку людини та суспільства, пропагує повагу та підтримку, визнає та захищає права і свободи людини, створює атмосферу доброзичливості та співпраці між керівництвом, викладачами, студентами, практиками та громадянами в своїй діяльності

Професійність

Діяльність ХНМУ ґрунтується на професійності співробітників на всіх рівнях, формуванні команди професійних фахівців різного профілю та рівня для реалізації місії Університету та його стратегічних завдань, підготовки кваліфікованих кадрів для вітчизняного та зарубіжного ринку праці, що матимуть прагнення до постійного професійного вдосконалення. ХНМУ підтримує професіоналізм та інноваційність та створює умови для їх розвитку

Етика

У всіх сферах діяльності ХНМУ поважає, підтримує та культивує дотримання норм суспільної етики та моралі. Підготовка майбутніх фахівців та професійна діяльність співробітників Університету ґрунтується на засадах медичної та корпоративної етики

Служіння суспільству

Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей для людини та суспільства. Здійснюючи підготовку фахівців для сфери охорони здоров’я ХНМУ культивує та підтримує прагнення та практику служіння людям, суспільству, докладаючи всіх зусиль до його розвитку, формування здорової держави, зростання здоров’я населення, взаємодії для суспільного успіху, культивуючи соціальну відповідальність та прагнення допомагати людям

Якість

В своїй діяльності ХНМУ прагне до забезпечення та постійного вдосконалення якості всіх складових освітньої діяльності, роботи Університету. В Університеті сформована та розвивається культура якості, як на рівні викладачів так і здобувачів освіти. ХНМУ визнає якість однією з безумовних цінностей професійної діяльності

Лідерство

ХНМУ є одним з лідерів в підготовці кваліфікованих кадрів для охорони здоров’я нашої держави та зарубіжжя, й прагне до постійного вдосконалення та розвитку в освіті, науці та практиці, підтримуючи інновації та креативність. Формує умови для розвитку лідерських якостей, ініціативи та відповідальності, підтримує раціональне прагнення до змін серед здобувачів та співробітників

Доброчесність

ХНМУ визнає доброчесність необхідною умовою для успіху Університету, здійснення освітньої та наукової діяльності, підготовки кваліфікованих кадрів для системи охорони здоров’я, розвитку медичної науки, професійного та особистого становлення співробітників та здобувачів освіти. Відповідно, ХНМУ сприяє академічній доброчесності на всіх рівнях та в усіх сферах діяльності Університету та професійного життя та не допускає її порушення

Рівність та різноманітність

ХНМУ приймає різноманітність за різними ознаками (раса, національність, релігія, мова, гендер, культура та традиції, матеріальний добробут, психосоціальні особливості тощо) та створює рівні умови для всіх та кожного, забезпечує інклюзію, поважає свободу кожного, розуміючи її межі, підтримує об’єднання та співпрацю задля допомоги людям та розвитку суспільства

Повага до традицій

ХНМУ має значну й успішну історію свого розвитку, як освітнього закладу та осередку становлення харківської наукової медичної школи, що внесла вагомий вклад в розвиток вітчизняної та світової медичної науки. В своїй діяльності та прагненнях ми спираємось на історію та традиції як нашого Університету так і світової медичної науки та освіти, пам’ятаючи, що «стоїмо на плечах гігантів». Прагнучи до новацій, поважаємо досвід та здобутки попередниківСтратегічні завдання розвитку ХНМУ на період до 2025 року:


• забезпечення економічної самостійності та сталих показників економічної ефективності діяльності Університету, заснованих на диверсифікації економічної діяльності, наданні платних освітніх послуг та розвитку наукових досліджень;

• розвиток та удосконалення системи управління Університету з метою підвищення його ефективності в реалізації місії, візії та завдань Університету, а також зростання адаптивності та конкурентоспроможності в умовах невизначеності;

• розвиток активної громадської позиції та участь в розробці та реалізації програм та заходів щодо покращення життя суспільства, зокрема в сфері охорони здоров’я, сприяння розвитку здоров’я населення на місцевому, регіональному та державному рівні;

• забезпечення зростання наукового потенціалу та визнання ХНМУ на вітчизняному, європейському та світовому рівні;

• безперервне зростання якості освітнього процесу та підвищення рейтингових позицій ХНМУ як провідного ЗВО у підготовці професійних кадрів для системи охорони здоров’я та споріднених соціальних сфер як в нашій державі, так і за її межами;

• розвиток кадрової, матеріальної, лікувальної, інформаційно-технологічної та технічної бази;

• розширення сфер та напрямів стратегічного партнерства, робота з професійною спільнотою для сталого розвитку, активна взаємодія на засадах партнерства з європейським і світовим освітнім середовищем;

• формування та розвиток на базі Університету, навчально-науково-виробничого (медичного) кластеру.